Monday, February 6, 2006

म�र� �म्युनिस्��� स� ��� नि�� दुश्मन� नह�� ह� पर �स सप्ताह �न�� सिवाय �र ��� ऐसा �ाम ह� नह�� �र रहा हय �िस पर म�� ��� व�्तव्य �र��। �ब �स �बर �� ह� ल��िय�, पता नह�� �न�� �रान स� �तना प्र�म �्य�� ह� �या ह�। �हाँ त� मुझ� समझ �ता ह�, भारत �� पास �रान �� �िला� व�� द�न� �� लिय� �ा�� �ारण ह�� �� �ि भारत �� राष्�्र हित म�� ह��।
  • à¤?रान à¤?ाà¥?à¥? दिनà¥?à¤? सà¥? पाà¤?िस्तान à¤?à¥? साथ à¤?णविà¤? रिसर्à¤? à¤?र रहा हà¥? à¤?र à¤?िसà¥? à¤?à¥? à¤?स बात मà¥?à¤? सà¤?दà¥?ह नहà¥?à¤? हà¥?ना à¤?ाहियà¥? à¤?ि पाà¤?िस्तान à¤?à¥? à¤?णविà¤? रिसर्à¤? à¤?à¥?वल भारत à¤?à¥? à¤?िलाà¥? हà¥?। डा. à¤?ादिर à¤?ा à¤?णविà¤? तà¤?त्र à¤?रान à¤?à¥? साथ à¤?ाà¥?à¥? à¤?ाम à¤?र रहा था।
  • à¤?रान à¤?à¥? à¤?ाà¥?à¥? à¤?रà¥?बà¥? दà¥?श (रà¥?स, à¤?à¥?न) नà¥? भà¥? à¤?रान à¤?à¥? à¤?िलाà¥? वà¥?à¤? दिया हà¥?।

पि�्ल� सप्ताह �� मामल�� �� द��न� �� बाद त� मुझ� ल�ता ह� �ि �म्युनिस्� दल �स बात स� �ा�� भयभ�त ह�� �ि भारत स��्�्व�यर �� �्ष�त्र म�� ��न स� �ा�� ��� न नि�ल �ाय� �र �स लिय� �िस� भ� तरह स� यह �ाहत�� ह�� �ि भारत �� �िस� तरह स� ��न स� प��� र�ा �ाय�। �ब ��न म�� रहन� वाल� �न�� मस�हा ह� स्वत�त्र विद�श न�ति नह�� �पना पा रह�� ह�� त� भारत ��र �पन� भल� �� न�ति �पनाता ह� त� �न�� �्या समस्या ह�। ��र हम �्या �र स�त� ह��, सिर्� ��रल �र ब��ाल म� रहन� वाल� भारत�य ब�धु ह� हमार� र�्षा �र स�त� ह��।

No comments:

Post a Comment