Monday, March 27, 2006

व�स� त� �स द�श म�� भ्रष्�ा�ार �� बार� म�� ��� सुधार ह�ता दि�ता नह�� �िर भ� �स समा�ार �� पढन� �� बाद ऐसा ल�ता ह� �ि �ु� सुधार ह� स�ता ह�।
�स समा�ार म�� यह लि�ा ह� �ि ए� ल��ा पर��्ष� (Auditor) �ा तबादला �स�� ए� ��ह पर �न� �� ए� साल �� भ�तर �र दिया �या था। �स�� बाद ए� स��ठन न� स��ना �� �धि�ार �� �ान�न �� तहत �स बार� म�� �ान�ार� मा���। यह �ान�ार� �स तरह स� द� �य�।
�स तबादल� स� स�ब�धित मामल� म�� �� �नुर�ध प्राप्त हुए थ� �� �ि म��ि� र�प स� �र लि�ित र�प द�न�� तर���� स� �िय� �य� थ�। यह �ार्यालय �स तरह �� निव�दन�� �� मानन� �� दबाव म�� ह�।
�स तरह �� निवदन�� �� भ��न� वाल�� म� ए� व्य�्ति वह भ� था �िस�� �ाँ� �स ल��ा पर��्ष� द्वारा �� �ा रह� थ�।

A new hope

Although I am very pessimistic about thing improving on corruption front, here is an interesting news item that kind of makes one think that may be things can improve.

The story mentions that one auditor was transferred within an year of his posting and an organization asked why he was transferred using newly inacted right to infromation act.
Days after More was transferred, on February 17, Pandurang Bhau Karanjakar of the Brashtachar Nirmulan Samiti filed a request under the RTI Act, asking the cooperatives department why More had been transferred barely a year after he was appointed in the district.

The department responded saying that they had to transfer him because people pressurised the department.
In this transfer case, there were many requests made, both in writing and orally, by local representatives. Based on this the transfer was considered,� states the reply, adding that the department is inundated by such requests everyday and is under pressure to oblige them.

The funny part is that one of the persons who requested (pressurized) was the person who was being investigated by the auditor.

Monday, March 20, 2006

म�रा हम�शा स� यह मानना था �ि स�िन त�न्डुल�र ए� महान �िला�� ह��। �स बात स� ��� �न�ार नह�� �र स�ता ह�। पर �ल �� बाद म�रा यह मानना ह� �ि स�िन �� �्रि��� �� �र्मावस्था �तम ह� �ु�� ह�। ऐसा ह� स�ता ह� �ि स�िन �ब भ� ��्�ा ��ल�� पर �न�ा �ब �� बाद �ा ��ल ए� साधारण �िला�� �� ��ल ��सा ह� ह��ा। �नस� �ब ��� ब�� �म्म�द नह�� �� �ा स�त� ह�।

Monday, March 6, 2006

�� सुबह ए� पर�शान �रन� वाला समा�ार पढा। �स समा�ार �� पढन� �� बाद �भ� �भ� भारत�य समा� पर दया �त� ह� त� �भ� �ुस्सा। �स समा�ार �� द� पहल� ह�� �� �ि मुझ� �त्यन्त ह� पर�शान �रत� ह��।
  • यह व्यà¤?्ति (सà¥?रभ à¤?à¥?यल) भारत मà¥?à¤? शायद एà¤? प्रतिशत सबसà¥? à¤?्यादा पà¥?सा à¤?मानà¥? वालà¥?à¤? मà¥?à¤? सà¥? हà¥? तà¥? भà¥? पà¥?सà¥? à¤?ा à¤?तना लालà¤? हà¥? à¤?ि वह à¤?स हद तà¤? à¤?ानà¥? à¤?à¥? लियà¥? तà¥?यार हà¥?। à¤?स à¤?ाम मà¥?à¤? à¤?सà¤?à¥? परिवार वालà¥? à¤?सà¤?à¥? मदद à¤?र रहà¥?à¤? हà¥?à¤? वà¥? तà¥? à¤?र भà¥? परà¥?शान à¤?रनà¥? वालà¥? बात हà¥?।
  • लà¥?à¤?à¥? à¤?à¥? पिता यह à¤?ाननà¥? à¤?à¥? बाद भà¥? à¤?ि लà¥?à¤?à¥? à¤?à¥? ससुराल वालà¥? पà¥?सà¥? à¤?ि à¤?तर्à¤?सà¤?à¤?त माà¤?à¤? à¤?र रहà¥? हà¥?à¤? वà¥? à¤?नसà¥? à¤?र समय à¤?à¥? माà¤?à¤? à¤?रतà¥? हà¥?à¤?। à¤?स तरह à¤?à¥? बात à¤?à¥? तà¥? à¤?भà¥? बर्दाश्त नहà¥?à¤? à¤?रना à¤?ाहियà¥?। à¤?à¤?र ससुराल वालà¥? पà¥?सà¥? à¤?à¥? माà¤?à¤? à¤?रतà¥? हà¥?à¤? तà¥? तुरà¤?त à¤?सà¤?à¥? à¤?तरà¥? à¤?à¥? à¤?à¤?à¤?à¥? मानना à¤?ाहियà¥?।
��र, �ब त� यह� �म्म�द ह� �ि ब���ल�रु पुलिस �ल्द स� �ल्द �ारवा� �र��� �िसस� ऐसा �मानव�य व्यवहार �रन� वाल�� �� �ल्द स� �ल्द �र ��� स� ��� स�ा मिल�।

Rot in the Indian Society

Here is an extremely disturbing news. Now this guy is probably part of top 1% of Indian population in terms of his earning but still he and his family is so greedy that for an amount that is probably less than his annual salary, he is ready to do these things.

I am not passing judgement whether he is really killed his wife or not, but the fact that even after marriage, he is demanding money itself is sickening. The worst part is that this keeps on happening but still people don't learn. What were parents of the girl thinking? Actually the quote from girl's father sums up the state of society.
As I was busy with the wedding of my third daughter, I expressed inability to raise the amount at such a short notice. I pleaded with them to bear with me and sought more time to meet their unreasonable demand.
The most bizzare part is that he himself mentions in his quote that the demand was unreasonable. I would say apart from both the parties sharing genuine marriage expenses and mutual and equal exchange of gifts every damn thing is unreasonable. If only he had filed this complaint when his daughter was still alive we would not see this day.

I can only hope, Bangalore police would do better than what Delhi police did in Jesica Lal case and the guy and family would be punished swiftly.

Wednesday, March 1, 2006

�� �ल �म्युनिष्� दल ��र्� बुश �� भारत यात्रा �� विर�ध म�� दिल्ल� �� सड��� पर द�वाल�� पर नार� प�त रह�� ह��। �ब मुझ� ��र्� बुश स� त� ��� विश�ष प्र�म नह�� ह� पर म�र� यह समझ नह�� �ता ह� �ि �ब यह� दल �� त� �िस� �� विर�ध म�� नह�� ब�ल� त� बुश न� �न�� ��न स� भ��स ��ल ल� �� �न�ा यह हाल ह�। ��र �तिहास �� द��ा �ाए त� �न दल�� न� �भ� भ�
  • सद्दाम हुसà¥?न à¤?ा विरà¥?ध नहà¥?à¤? à¤?िया
  • à¤?à¥?न à¤?à¥? à¤?मुनिष्à¤? पार्à¤?à¥? द्वारा à¤?पनà¥? हà¥? नाà¤?रिà¤?à¥?à¤? à¤?à¥? प्रति à¤?ियà¥? à¤?यà¥? बर्बर व्यवहार (Tinanmen Square) à¤?ा à¤?à¥?à¤? विरà¥?ध नहà¥?à¤? à¤?िया
  • मुझà¥? à¤?à¥?à¤? याद तà¥? नहà¥?à¤?, पर मà¥?रà¥? à¤?्याल सà¥? à¤?भà¥? स्à¤?ालिन à¤?ा भà¥? विरà¥?ध नहà¥?à¤? à¤?िया
  • हà¤?ारà¥?à¤? भारतà¥?यà¥?à¤? à¤?à¥? हत्या à¤?à¥? लियà¥? प्रत्यà¤?्ष या à¤?प्रत्यà¤?्ष तà¥?र सà¥? à¤?िम्मà¥?दार मुशर्रà¥? à¤?ा भà¥? à¤?à¥?à¤? विरà¥?ध नहà¥?à¤? à¤?िया

त� फिर बुश �� प्रति �न�ा प्यार �्य�� �म�ा प� रहा ह�।

Communists and their opposition to bush

Bush is coming to India and communists are busy opposing his coming to India. Now I am not a great fan of Bush but my point is that if we welcome Chinese leaders (who were responsible in part for tiananmen massacre) and communists do not have any problem with that and we welcome all kind of leader who have even been responsible for killings of Indians (e.g. Musharraf) and even though I do not remember, I am sure they were really excited by just the name of Stalin and they did not have problem with that then why this special treatment for Bush. It is not that he is any more evil than all these guys.

Anyway it is illogical to expect communists to be logical.