Monday, March 6, 2006

�� सुबह ए� पर�शान �रन� वाला समा�ार पढा। �स समा�ार �� पढन� �� बाद �भ� �भ� भारत�य समा� पर दया �त� ह� त� �भ� �ुस्सा। �स समा�ार �� द� पहल� ह�� �� �ि मुझ� �त्यन्त ह� पर�शान �रत� ह��।
  • यह व्यà¤?्ति (सà¥?रभ à¤?à¥?यल) भारत मà¥?à¤? शायद एà¤? प्रतिशत सबसà¥? à¤?्यादा पà¥?सा à¤?मानà¥? वालà¥?à¤? मà¥?à¤? सà¥? हà¥? तà¥? भà¥? पà¥?सà¥? à¤?ा à¤?तना लालà¤? हà¥? à¤?ि वह à¤?स हद तà¤? à¤?ानà¥? à¤?à¥? लियà¥? तà¥?यार हà¥?। à¤?स à¤?ाम मà¥?à¤? à¤?सà¤?à¥? परिवार वालà¥? à¤?सà¤?à¥? मदद à¤?र रहà¥?à¤? हà¥?à¤? वà¥? तà¥? à¤?र भà¥? परà¥?शान à¤?रनà¥? वालà¥? बात हà¥?।
  • लà¥?à¤?à¥? à¤?à¥? पिता यह à¤?ाननà¥? à¤?à¥? बाद भà¥? à¤?ि लà¥?à¤?à¥? à¤?à¥? ससुराल वालà¥? पà¥?सà¥? à¤?ि à¤?तर्à¤?सà¤?à¤?त माà¤?à¤? à¤?र रहà¥? हà¥?à¤? वà¥? à¤?नसà¥? à¤?र समय à¤?à¥? माà¤?à¤? à¤?रतà¥? हà¥?à¤?। à¤?स तरह à¤?à¥? बात à¤?à¥? तà¥? à¤?भà¥? बर्दाश्त नहà¥?à¤? à¤?रना à¤?ाहियà¥?। à¤?à¤?र ससुराल वालà¥? पà¥?सà¥? à¤?à¥? माà¤?à¤? à¤?रतà¥? हà¥?à¤? तà¥? तुरà¤?त à¤?सà¤?à¥? à¤?तरà¥? à¤?à¥? à¤?à¤?à¤?à¥? मानना à¤?ाहियà¥?।
��र, �ब त� यह� �म्म�द ह� �ि ब���ल�रु पुलिस �ल्द स� �ल्द �ारवा� �र��� �िसस� ऐसा �मानव�य व्यवहार �रन� वाल�� �� �ल्द स� �ल्द �र ��� स� ��� स�ा मिल�।

No comments:

Post a Comment